Free Ebook

Viecoi.inc Director Akira Anzai Author:Anzai(Mr.) Director of Japanese HR agency, Viecoi.Super Vietnam lover and Vietnamese language learner! Tôi sống ở T.P Hồ Chí Minh đến nay đã được 5 năm, và đã kết hôn với người Việt. Tôi đang điều hành một công ty về dịch vụ giới thiệu nhân Read more…