Luật Lao động Việt Nam

Các bạn đang làm việc tại công ty Nhật Bản đã từng gặp phải những điều dưới đây không?
– Trong công ty xảy ra nhiều rắc rối vì sự khác biệt lớn giữa Luật Lao động Việt Nam và Nhật Bản.
– Bạn đã được yêu cầu làm báo cáo bằng tiếng Nhật về Luật Lao động Việt Nam nhưng lại không có nhiều thông tin.

Luật Lao động Nhật Bản và Việt Nam có sự khác biệt.
Tại công ty nhật bản, sếp người Nhật của bạn – tổng vụ và thư ký có hiểu chính xác về Luật Lao động Việt Nam hay không?

Lần này, chúng tôi đã soạn thảo một cuốn sách hướng dẫn dễ hiểu về Luật Lao động Việt Nam bằng tiếng Nhật.

Chúng tôi sẽ tặng miễn phí cuốn sách này đến ngày 31/7, khi thảo luận với sếp người Nhật về Luật Lao động Việt Nam, nhất định hãy sử dụng nhé!


Viecoi.inc
Director
Akira Anzai
Email:anzai@viecoi.tokyo

 

Author:Anzai(Mr.)
Director of Japanese HR agency, Viecoi.
Super Vietnam lover and Vietnamese language learner!

■目次/Contents
1.労働法の全体感(サマリー)/Overall view of labor law (summary)
2.雇用、採用及び労働管理/Employment, recruitment and labor management
-2.1 労働契約書概要/Outline of labor contract
-2.2 労働契約書記載項目/Items in labor contract
-2.3 試用期間/Trial period
3.労働契約/Labor contract
-3.1 労働契約の締結/Signing of labor contract
-3.2 労働契約の終了/Termination of labor contract
-3.3 労働者の労働契約の解約の権利/Workers’ right to terminate labor contracts
-3.4 従業員を懲戒処分する場合/When disciplining an employee
-3.5 無断(事前通知のない)退職者への対応策/Measures for Retired Persons without Prior Notice (without prior notice)
4.賃金/Wage
-4.1 時間外労働,深夜労働の賃金/Overtime and late-night wages
-4.2 休業時の賃金/Wages during holidays
5.就業規則/Employment rules
-5.1 ベトナムにおける就業規則制定のポイント/Points for establishing work rules in Vietnam
6.女性労働者に関する規則/Rules for female workers
-6.1 出産に関する規定/Birth regulations
-6.2 産休期間中の給与、社会保険給付について/Salary and social insurance benefits during maternity leave
7.退職手当/Retirement allowance
8.ベトナムにおける社会保険の概要/Overview of social insurance in Vietnam
9.ベトナムの所得税の概要/Vietnam income tax overview
-9.1 ベトナムの所得税の概要と利率/Vietnam Income Tax Overview and Interest Rates
-9.2 ベトナム独特の留意点について/Points to note about Vietnamese Law

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây nếu bạn có nhu cầu sử dụng sách hướng dẫn Luật Lao động Việt Nam, chúng tôi sẽ gửi Email cho bạn trong vòng 1 ngày. Hãy yên tâm đừng ngần ngại liên hệ ngay cho chúng tôi. Khi đăng kí, hãy điền tên công ty và chức vụ. Ngoài ra, vui lòng dùng địa chỉ Email công ty.

ベトナム労働法